У К А З

В розвиток перспективи соціальної справедливості відносно патріотично налаштованих громадян України

П о с т а н о в л я ю:

  1. Вважати представниками Корінного Народу України (КНУ), з вищим правовим та соціальним статусом, усіх добровольців задіяних в військових бойових операціях, щодо відстоювання територіальної цілісності і суверенітету України.

  2. Здійснити надання вищого правового та соціального статусу згідно Декларації про пряме народовладдя — Вищого Кону України, ратифікованого 19.10.13.

  3. Територіальним Общинам Корінного Народу України внести, згідно існуючих процедур, персональні данні цих людей до реєстрів Корінного Народу України не стягуючи реєстраційних та інших зборів. Внесення до реєстрів здійснювати за списками командирів батальйонів які приймали участь у бойових операціях, щодо відстоювання територіальної цілісності і суверенітету України, та за бажанням бійців, в індивідуальному порядку. У разі тимчасової відсутності, на деяких територіях України, органів прямого народовладдя — Общин Корінного Народу України, внесення до реєстру КНУ здійснювати у м. Харків

  4. Державним департаментам КНУ з питань економіки та фінансування розпочати роботу по оформленню персональних Інвестиційних карток згідно Статті 4 Вищого Кону України. Відкрити казначейські та бюджетні рахунки.

  1. До списків добровольців учасників бойових дій долучити військовослужбовців прикордонних військ, підрозділів СБУ та МВС, які приймали участь у військових діях та відзначених державними нагородами за участь в операціях по захисту територіальної цілісності і суверенітету України, долучити поранених, інвалідів і голів сімей загиблих.

  2. На підставі Вищого Кону України п.4.3; п.4.4 п.4.5 п.4.6 п.4.7 Статі 4 «Власність Корінного Народу Украйни», цим категоріям представників Корінного Народу України, почати першочергове оформлення документів про безкоштовне користування своєю часткою землі, природними та іншими ресурсами.

  3. Держдепартаментам Корінного Народу України розробити механізм нарахування грошових еквівалентів на особисті ресурсні і споживчі картки представникам КНУ за принципами безподаткового споживчого користування.

  4. Службі Безпеки КНУ забезпечити особливу секретність по доступу до списків добровольців та захисту їх персональних даних.

  5. Даний Указ довести до органів представницької та виконавчої влади України, до Міністерства Оборони, СБУ, Прикордонної служби, МВС, існуючим Казначействам, іншим Міністерствам та відомствам унітарної держави України.

Голова

Вищої Державної Ради

Корінного Народу України

Б.Г.Калашніков

Стаття 4. Власність Корінного Народу України

4.1 Корінний Народу України, є правонаступником – власником усього майна та ресурсів колишньої республіки УРСР у складі СРСР.

4.2 Усі природні ресурси у тому числі і земля, що знаходяться в межах території України, є загальнонародною власністю та надбанням усього Корінного Народу України.

Приватизація та продаж землі в Україні заборонена.

4.3 Усі представники Корінного Народу України мають рівне право на безкоштовне корис­тування своєю часткою землі, природними та іншими ресурсами. Ці частки землі у межах територіальних общин перераховуються щорічно і визначаються шляхом поділу усієї придатної для використання зем­лі на кількість мешканців територіальної общини які є – представниками Корінного Народу України – Українцями.

4.4 Усі природні ресурси України розраховуються у реальних до­лях та в грошовому еквіваленті, розподіляються і зараховуються у рівних частках, з за­несенням на персональну Інвестиційну картку кожному представнику Корінного Народу України – Українцю, довічно з мо­менту народження.

4.5 Персональна Інвестиційна картка включає в себе: ресурсну, трудову, споживчу та звітно-відрахункову (податкову) частини.

4.6 Правила ведення народної інвестиційної економіки базуються на общинно-родовому укладі слов’янського життєбуття, Копному Праві, та принципах безподаткових споживчих товариств.

Структурами управління КНУ обчислення, нарахування та перерахунки особистих карток, представників Корінного Народу України, проводяться щорічно та в поточному режимі за результатами інвестиційної діяльності общини, спільноти общин області чи Краю, та за результатами загальної діяльності Народної економіки України в цілому.

4.7 Усі люди Корінного Народу України володіють виключними та невід’ємними правами: володіти, користуватися, та розпоряджатися своїми частками ресурсів, як загальнонародною власністю, та дохо­дами від них як приватною власністю.

4.8 Частка землі, яка закріплена за представником Корінного Народу України, як і усі наявні ресурси України, не відчужуються, а лише передається по спадщині. Частки землі які не використовуються — знеособлюються, та лишаються надбанням усього КНУ, і можуть здаватися в оренду для подальшого нарахування на персональні картки представникам КНУ конкретної Територіальної общини. Усі люди КНУ, котрі не використовують свої частки землі, отримують нарахування на свої персональні картки за викорис­тання цієї землі іншими особами. Нарахування здійснюються відпо­відними виконавчими структурами КНУ, за відрахуванням витрат, пов’язаних з адмі­ніструванням даного сектору економіки.

4.9 Представники Корінного Народу України – Українці мають першочергове право на додаткове — зверх нормативне використання землі і інших ресурсів за плату яку визначила територіальна община.

4.10 Суборенда землі заборонена.

Не корінні особи, підприємці, організації та підприємства інших країн мають другочергове право орендувати в Україні землі, що не використовуються — виключно з дозволу общин КНУ, де ті землі зна­ходяться. Така оренда здійснюється на договірних засадах без права викупу цих земель.

4.11 Моря, озера, ріки та ліси України знаходяться у розпорядженні територіальних общин та спільнот общин, на території яких вони знахо­дяться, або до котрих мають відношення.

Общини КНУ мають право на вико­ристання іншої загальнонародної власності (транспортні магістралі, лінії електромереж, зв’язку і т.п.) у порядку, визнаному правовими документами та Конами КНУ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *